Statut

figurka1

STATUT

STOWARZYSZENIA „Dziecięca Ostoja”

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie „Dziecięca Ostoja” w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

 2. Siedzibą stowarzyszenia jest miejscowość Trzemiętowo, adres: Trzemiętowo 17, 86-014 Sicienko, a terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.

 3. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

 4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach ( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

 5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

 6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym członków stowarzyszenia.

 7. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego w myśl Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 8. Działalność pożytku publicznego określona w celach statutowych może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna. Dochód w całości przeznaczony jest na cele statutowe.

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 1. Celem Stowarzyszenia jest wspieranie funkcjonowania i rozwoju dzieci oraz młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym z powiatu bydgoskiego.

 2. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

 1. Działanie na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze środowisk marginalizowanych ze szczególnym uwzględnieniem środowisk wiejskich,

 2. Podejmowanie działań w zakresie pomocy społecznej, w tym także poprzez prowadzenie działalności charytatywnej i opiekuńczej,

 3. Organizowanie spotkań oraz zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży,

 4. Prowadzenie terapii indywidualnej i poradnictwa dla dzieci i młodzieży,

 5. Rozwijanie umiejętności i zainteresowań dzieci i młodzieży,

 6. Podejmowanie interwencji w sytuacji kryzysu emocjonalnego, trudności adaptacyjnych, niedostosowania społecznego oraz w trudnej sytuacji zdrowotnej,

 7. Prowadzenie profilaktyki zachowań ryzykownych oraz profilaktyki zdrowotnej,

 8. Wspieranie wypoczynku dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji materialnej z powiatu bydgoskiego,

 9. Pomoc materialna,

 10. Pomoc dzieciom i młodzieży w adaptacji do nowych środowisk ,

 11. Prowadzenie poradnictwa i aktywizacji zawodowej dla młodzieży,

 12. Działalność szkoleniową, prowadzenie wykładów, warsztatów oraz konferencji dla osób dorosłych zainteresowanych tematyką wychowania i pomocy społecznej,

 13. Prowadzenie terapii indywidualnej i poradnictwa dla rodzin dysfunkcyjnych w kierunku poprawy ich funkcjonowania,

 14. Organizowanie wszechstronnej pomocy na rzecz wychowanków Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych powiatu bydgoskiego.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

 2. Stowarzyszenie posiada członków:

 1. zwyczajnych,

 2. wspierających,

 3. honorowych.

 1. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:

 1. złoży deklarację członkowską na piśmie,

 2. przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.

 1. Członkiem zwyczajnym staje się osoba po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

 2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

 3. Członkiem wspierającym staje się osoba po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

 4. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

 5. Członkiem honorowym staje się osoba po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia.

 6. Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

 2. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

 3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

 4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

 1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

 2. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

 3. regularnego opłacania składek.

 1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

 2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

 3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

 4. Utrata członkostwa następuje na skutek:

 1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

 2. wykluczenia przez Zarząd:

 • z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

 • z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,

 • z powodu nie płacenia składek za okres pół roku,

 1. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

 2. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

 1. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.

 2. Statut działalności pożytku publicznego lub inne akty wewnętrzne organizacji pozarządowych oraz podmiotów, zabraniają:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3,
 4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 1. Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,

 2. Zarząd,

 3. Komisja Rewizyjna.

 1. Kadencja władz.

 1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów

 2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić do odwołania lub zgodnie z punktem 25 statutu stowarzyszenia

 1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowani, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

 2. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

 1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

 2. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

 1. Walne Zebrania Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

 2. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

 3. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 4. Uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. Głosowanie jest jawne.

 5. Do kompetencji Walnego Zebrania należą:

 1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

 2. uchwalania zmian statutu,

 3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

 4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

 5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

 6. uchwalanie budżetu,

 7. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

 8. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

 9. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

 10. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

 11. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

 12. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

 13. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.

 2. Zarząd składa się z 3 do 7 osób w tym Prezesa, Skarbnika oraz dwóch Wiceprezesów. Prezesa, Skarbnika i Wiceprezesów wybiera Zarząd spośród swoich członków.

 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

 4. Do kompetencji Zarządu należą:

 1. realizacja celów Stowarzyszenia,

 2. podejmowanie uchwał dotyczących Stowarzyszenia,

 3. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

 4. sporządzanie planów pracy i budżetu,

 5. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

 6. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

 7. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

 8. zwoływanie Walnego Zebranie Członków,

 9. przyjmowanie i skreślanie członków.

 1. Do kompetencji Skarbnika należą:

 1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz w sprawach finansowych,

 2. akceptacja umów z osobami, które będą wykonywać zadania dla Stowarzyszenia,

 3. prowadzenie pełnej dokumentacji finansowej, czyli prowadzenie ewidencji rachunków, opisywanie ich itp.,

 4. przygotowywać sprawozdania merytoryczne i finansowe przy współpracy z księgową stowarzyszenia,

 5. czuwać na terminami płatności,

 6. czuwać nad składkami członkostwa w Stowarzyszeniu (co pół roku przekazywać informację do Zarządu o składkach).

 1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego oraz członków.

 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie działalności Zarządu,

 2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,

 3. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu,

 4. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,

 5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

 1. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

 2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

 3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz.535)

 1. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:

 1. ze składek członkowskich,

 2. z darowizn, spadków, zapisów,

 3. z dotacji i ofiarności publicznej,

 4. z dochodów z własnej działalności.

 1. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje dwóch członków Zarządu działających łącznie.

 4. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia w szczególności w sprawach majątkowych uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.