Działalność

Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego (od 12.10.2016r).

W powiecie bydgoskim są cztery placówki opiekuńczo-wychowawcze. Wspólną obsługę ekonomiczno-administracyjną i organizacyjną zapewnia Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Karolewie.

Zgodnie z zapisami w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r. wyżej wymienione placówki przeznaczone są dla dzieci od 10 roku życia do uzyskania pełnoletniości. Placówka opiekuńczo wychowawcza w Trzemiętowie, funkcjonuje od 1949roku. Dawniej funkcjonowała pod nazwa Dom Dziecka. Wydaje się, że nazwa Dom Dziecka była właściwsza niż Placówka. W latach 90 zdarzało się, że przebywało w niej okresowo nawet do 68 wychowanków. Ustawa o wspieraniu rodziny nałożyła obowiązek zmniejszenia liczebności wychowanków w nowo powstałych placówkach do 14. Placówka w Trzemiętowie przygotowana została na przyjęcie 28 wychowanków. Trzy inne placówki usytuowane są w Karolewie gmina Dobrcz – liczą po 14 wychowanków.

Dzieci trafiają do placówek na podstawie postanowienia sądu oraz skierowania wydanego przez powiat. Przyczyną umieszczenia dzieci w placówkach jest trudna sytuacja rodzinna i związane z tym trudności w funkcjonowaniu społecznym, emocjonalnym i dydaktycznym dziecka.

Prace wychowawców w placówkach wspierają pedagog, psycholog oraz pracownik socjalny. Każdą placówką kieruje dyrektor przy pomocy wyznaczonego w poszczególnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych wychowawcy. Wychowankowie placówki w Trzemiętowie uczęszczają do Szkoły Podstawowej w Trzemiętowie oraz do Zespołu Szkół w Sicienku. Natomiast dzieci umieszczone w placówkach w Karolewie uczęszczają do Zespołu Szkół w Kotomierzu oraz w Wudzynie. Naukę na poziomie ponadgimnazjalnym realizują w Zespole Szkół Agro-Ekonomicznym w Karolewie oraz szkołach bydgoskich i w Koronowie.

Od lipca 2012r. rozpoczęło swoją działalność Stowarzyszenie „Dziecięca Ostoja”. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Trzemiętowie, przy Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej nr 1

Głównym celem Stowarzyszenia jest:

Wspieranie funkcjonowania i rozwoju dzieci oraz młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym z powiatu bydgoskiego.

Odpłatna działalność statutowa:

 1. Działanie na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze środowisk marginalizowanych ze szczególnym uwzględnieniem środowisk wiejskich.
 2. Organizowanie spotkań oraz zajęć terapeutycznych.
 3. Prowadzenie terapii indywidualnej i poradnictwa.
 4. Rozwijanie umiejętności i zainteresowań.
 5. Prowadzenie poradnictwa i aktywizacji zawodowej dla młodzieży.
 6. Działalność szkoleniowa, prowadzenie wykładów, warsztatów oraz konferencji dla osób dorosłych zainteresowanych tematyką wychowania i pomocy społecznej.
 7. Prowadzenie terapii indywidualnej i poradnictwa dla rodzin dysfunkcyjnych w kierunku poprawy ich funkcjonowania.
 8. Organizowanie wszechstronnej pomocy na rzecz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych powiatu bydgoskiego.

Nieodpłatna działalność statutowa:

 1. Podejmowanie działań w zakresie pomocy społecznej, w tym także poprzez prowadzenie działalności charytatywnej i opiekuńczej.
 2. Podejmowanie interwencji w sytuacji kryzysu emocjonalnego, trudności adaptacyjnych , niedostosowanie społecznego oraz trudnej sytuacji zdrowotnej.
 3. Prowadzenie profilaktyki zachowań ryzykownych oraz prozdrowotnych.
 4. Wspieranie wypoczynku dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji materialnej z powiatu bydgoskiego.
 5. Pomoc materialna.
 6. Pomoc dzieciom i młodzieży w adaptacji do nowych środowisk.

Stowarzyszenie wspiera wychowanków powiatu bydgoskiego.

W 2012 roku firma Jabil Global Services Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy wspierała działalność placówek.  Stowarzyszenie Dziecięca Ostoja rozdysponowywało środki finansowe na właściwą działalność placówek.

W 2013roku wychowankowie placówek – dzięki wsparciu Stowarzyszenia – wyjechali na wakacje letnie nad morze do Nowęcina, Chłapowa oraz nad jezioro Charzykowy. Stowarzyszenie wspólnie z Automobilklubem Kujawsko – Pomorskim zorganizowało konkurs plastyczny pt. „Mój wymarzony samochód” oraz „Samochód i ja”. Nagrodą był wyjazd na Tor Poznań, gdzie dzieci mogły doświadczyć przygody z wyścigami samochodowymi klasy międzynarodowej. Stowarzyszenie pamiętało o dzieciach w okresie Świąt Bożego Narodzenia.

W 2013r roku Stowarzyszenie zorganizowało, dzięki wsparciu Fundacji Dobroczynności Atlas ferie zimowe dla wychowanków.

Stowarzyszenie nie zapomina o wychowankach, którzy zostali usamodzielnieni. Wspiera ich w trudnych sytuacjach życiowych.

Fundacja Dobroczynności Atlas w 2015r wsparła wielu wychowanków w wypoczynku wakacyjnym. Przy wsparciu członków Stowarzyszenia Wolontariusze z Departamentu Strategii i Wsparcia Dystrybucji Fundacji ING posadzili na terenie Placówki Opiekuńczo Wychowawczej Nr 1 w Trzemiętowie drzewka owocowe i utworzyli ścieżkę edukacyjną oraz wyposażyli w niezbędny sprzęt salę terapeutyczną.

Członkowie Stowarzyszenia mają dużo innych pomysłów, które mają nadzieje, że uda im się zrealizować.

Jeżeli Państwo też chcieliby wspierać stowarzyszenie, serdecznie zapraszamy do współpracy.

Nasze dane:

Stowarzyszenie „Dziecięca Ostoja”

Trzemiętowo 17, 86-014 Sicienko

KRS 0000405563

NIP: 5542918748

REGON: 341223836

Nr konta bankowego: 94 1600 1462 1836 4713 6000 0001
BGŻ BNP PARIBAS

Zarząd Stowarzyszenia pragnie podziękować sponsorom, którzy zawsze pamiętają. W szczególności Fundacji Dobroczynności Atlas która od wielu już lat wspiera wychowanków placówek, Altus, Bank Spółdzielczy w Sicienku i Bydgoszczy, Parafii Zmartwychwstanie Pańskiego w Bydgoszczy oraz szerokiemu gronu  prywatnych osób.

Dziękując, wyrażamy swoją nadzieję na dalszą  owocną współpracę i wsparcie w kontynuacji działań Stowarzyszenia.